hamburger_beige_dark
helper

Om oss

Integritetspolicy for Kredd AS

Kredd verkar både som låne- och betalningsförmedlare för finansiering och som agent för banker. Det finns en tydlig skillnad mellan tjänsterna på marknaden. Nedan kan du läsa om Kredds hantering av uppgifter och hur vi skyddar personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar Kredd in om dig?

Kredd samlar in information som lämnas under ansökningsprocessen och från nödvändiga tredje parter. Som ny kund ber vi dig exempelvis om personuppgifter som namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer samt inhämta inkomst- och skulduppgifter från tredje part för att kunna bedöma din låneansökan. Kredd samlar även in annan information som du ger oss. Det kan vara förfrågningar till kundtjänst eller annan dokumentation som laddas upp i våra system: Kredd samlar in och behandlar följande informationskategorier när du använder tjänsten:

 • Kundlegitimation: Namn, personnummer och kundnummer. Detta gäller även juridiska personer i anslutning till företag.
 • Kontaktuppgifter: Bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.
 • Kundkontroll: Medborgarskap, eventuell tillhörighet till andra länder, samt information om personen är associerad med politiskt utsatta personer eller på FN:s sanktionslistor.
 • Kreditkontroll: Betalningsanmärkningar, kreditpoäng, fastighets- och bostadsrätter, levnadskostnadsberäkning.
 • Skuld: Bolån, skulder utan säkerhet, kreditlinjer, billån, studielån och andra skulder som anges i skattedeklarationen med tillhörande uppgifter som ursprungsbelopp, långivare, avgifter, ränta och återbetalningstid.
 • Kundprofil: Syfte med utlåning eller upplåning. Medlens ursprung.
 • Ansökningsdata: Lånebelopp, återbetalningstid och beslut (godkänt/avslagit)
 • Inkomst och arbetsgivare: Inkomst och skatteredovisning, arbetsvillkor, arbetsgivare i deklaration och tjänstgöringstid.
 • Förmögenhet och tillgångar: Taxeringsvärde, marknadsvärde och tillgångar med panthavare och annan tillhörande uppgifter.
 • Boende- och familjesituation: Bostadssituation, inklusive hyra och vistelsetid på adress, civilstånd, kön, antal barn, ålder, bidrag till hushållet.
 • Insättnings- och uttagsinformation: Bankkontonummer, KID, saldo, transaktionshistorik och annan tillhörande uppgifter.
 • Insamlingsinformation: försummade avtal och annan inkassoinformation.
 • Logg/teknisk data: Variabler som loggar bearbetning, åtgärder, samtycken, IP-adress, webbläsare etc.
 • Autentiseringsinformation: autentiseringsmetod, elektronisk signatur, utfärdande bank för elektroniskt ID.
 • Kontrakt och fullmakter: Undertecknat lånekontrakt och fullmakt för refinansiering.
 • Kundkommunikation: inloggning i vårt kundsystem, korrespondens (e-post, sms, chattlogg).

Var får Kredd informationen ifrån?

Kredd samlar in information som lämnas direkt till oss genom registreringsprocessen. Som ny låntagare behöver vi din e-postadress, personnummer och andra saker som vi inte kan hitta hos tredje part. Kredd samlar även in annan information som kunder ger oss. Det kan vara förfrågningar till kundtjänst eller annan dokumentation som laddas upp i våra system.

För att utföra kundkontroller och behandla låneansökningar använder Kredd tredje part för att samla in nödvändiga personuppgifter. Vi samlar in information från UC som t.ex skatterelaterade inkomster och tillgångar, samt genomföra en kreditprövning för att kontrollera kundens kreditvärdighet. Utöver information som användaren själv tillhandahåller, samlar Kredd in personlig information från följande källor: • Kreditregisteret UC
 • Trapets AB


Syftet med att behandla personuppgifter:

Kredd samlar in personuppgifter om dig för följande ändamål:

 • Identifiering av kunden: Personuppgifter som används för att bekräfta kundens identitet, till exempel namn och personnummer.
 • Kontaktuppgifter: Personuppgifter som används för att kunna kommunicera med användare av tjänsten.
 • Låneansökningar: Personuppgifter som används för att beräkna den sökandes betalningsförmåga och därmed avgöra om personen i fråga uppfyller kraven för kredit.
 • Kundkontroll: Personuppgifter som används för att utföra lagstadgade kundåtgärder i förhållande till efterlevnaden av penningtvättslagen.
 • Transaktioner: Personuppgifter kopplade till konton för att kartlägga att transaktioner är i enlighet med lämnad information och låneavtal på plattformen.
 • Dokumentation: Personuppgifter kopplade till låneansökningar, lånekontraktet och refinansiering.
 • Kundtjänst: Information om kundrelationen som används för att hjälpa kunden om kunden upplever problem vid användning av tjänsten eller har andra frågor relaterade till tjänsten.
 • Marknadsföring: Information som används för att anpassa information Kredd skickar till användaren.

Varför hämtar Kredd informationen?

Kredd samlar in personuppgifter för att kunna behandla låneansökningar, verifiera våra kunders identiteter och utföra kundkontroller, hantera lånevillkor samt för att kunna eventuellt vidarebefordra och få låneerbjudanden från andra bankpartners. I samband med Kredds skyldigheter enligt lagar, förordningar och beslutande myndigheter ska Kredd behandla personuppgifter för att uppfylla dessa krav. Grunden för Kredds behandling av personuppgifter kan sammanfattas som:

 • Uppgifterna är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten.
 • Föreskrifter om goda utlåningsrutiner kräver dokumentation av personuppgifter som inkomster, skulder och andra levnadskostnader för att kunna genomföra behandlingen.
 • Förebyggande och upptäckt av kriminella handlingar såsom penningtvätt, bedrägeri och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), inklusive sanktionsövervakning och politiskt utsatta personer.
 • Rapportering till myndigheterna som kräver att vi lagrar personuppgifter.
 • Redovisningskrav
 • Samtycke: Kunder ger Kredd samtycke till att behandla personuppgifter (t.ex. för marknadsföring och analys).

Om marknadsföring och analys

Kredd behandlar personuppgifter i samband med marknadsföring, samt analys av vår produkt- och kundbas. Syftet med att behandla personuppgifter i detta avseende är att förbättra vår produkt (webbplats, låneprodukter etc.), och att anpassa erbjudanden till olika användare av vår produkt. När syftet med behandlingen är analys kommer Kredd endast att använda anonymiserad information.

Om samtycke:

I vissa fall där insamling av information inte är absolut nödvändig för att kunna leverera tjänsten kommer Kredd att be om samtycke till att behandla personuppgifter. Detta kan vara när vi besöker vår webbplats där vi ber om samtycke för att lagra information om ditt besök för att förbättra din kundupplevelse. Du kan alltid begära att få återkalla det givna samtycket.

Syftet med att behandla personuppgifter:

När du ansöker om refinansiering genom Kredd skapas din information av följande tjänster:

 • Amazon webbtjänster Inc.: Datalagring
 • MongoDB Inc.: Datalagring
 • Twilio Inc.: E-post- och sms-tjänst
 • UC: kreditupplysningar
 • Signicat AS: Datainsamling
 • Microsoft Norge AS: Datainsamling
 • Salesforce : Datalagring

Dina personuppgifter lagras i system som har nödvändig informationssäkerhet med hänsyn till sekretess, integritet och tillgänglighet.Alla anställda och associerade avtalsparter till Kredd är skyldiga att följa de lagar, förordningar och interna riktlinjer som gäller för behandling av personuppgifter.Kredd har interna rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter inte ändras oavsiktligt, att de inte kommer på avvägar och att de är tillgängliga vid behov.Kundernas integritet har hög prioritet och utvärderas löpande av både anställda och styrelse för att säkerställa att integriteten värnas i enlighet med de krav som ställs i gällande lagstiftning. Kredd försäkrar härmed att personuppgifterna förvaras på ett säkert sätt i enlighet med gällande integritetslagstiftning och att informationen inte kommer till obehöriga personers kännedom.Hur länge lagras personuppgifterna?

Kredd behåller information så länge det är lämpligt för det ändamål för vilket informationen samlades in, eller så länge det krävs enligt lagar och förordningar. Som en allmän regel lagrar vi personuppgifter under dessa perioder:

 • Med en aktiv låneansökan eller ett låneerbjudande från Kredd.
 • Personuppgifter kopplade till ansökningar som inte godkänns eller slutförs raderas automatiskt efter 12 månader. Detta för att skydda Kredd mot bedrägerier genom att någon ändrar sina ansökningsuppgifter med falsk information i upprepade ansökningar för att få kredit.
 • Vid en godkänd låneansökan från partner bank raderar Kredd alla personuppgifter 12 månader efter att din relation med oss ​​anses ha upphört.
 • Vid godkänd låneansökan för finansiering hos Kredd raderar Kredd alla personuppgifter efter 10 år i enlighet med kraven i bokföringslagen och bokföringsreglementet.
 • Marknadsföringsinformation, såsom kundprofiler, raderas så snart som möjligt efter att kundförhållandet har upphört och senast inom 3 månader. Om du reserverar dig mot profilering och marknadsföring från oss kommer vi att radera denna information omedelbart.

Vem utbyts din information med?

Kredd kan dela din information med myndigheter, leverantörer, betaltjänstleverantörer och partners. Utlämnande av personuppgifter är nödvändigt för att Kredd ska kunna utföra vissa tjänster, såsom t.ex. låneavtal och transaktioner av pengar mellan låntagare och Kredd.

Tjänster Kredd kommer att lämna över personuppgifter med identifieringstjänster som BankID och Signicat. Dessa tjänster säkerställer att parterna i ett låneavtal är säkrade. De banker som eventuelt ska bedöma låneansökningar kommer också att behöva låntagarens personuppgifter för att kunna göra en korrekt kreditprövning. Dessutom kommer vi att utbyta personuppgifter med partners som utför och verifierar transaktionerna mellan låntagaren och Kredd i finansieringen. I händelse av fallissemang på ett lån som leder till att det sägs upp kommer Kredd även att utbyta personuppgifter med ett inkassobolag. Övriga tjänster Kredd kommer att lämna över personuppgifter med är IT-tjänster kopplade till kundtjänst.

Kredd kan även åläggas att lämna ut uppgifter till myndigheter i samband med offentlig tillsyn. Registrerade personuppgifter kommer att överlämnas till polisen och andra offentliga myndigheter (inklusive rättsväsendet och kronofogdemyndigheter), samt andra utomstående när detta följer av lagstadgad uppgiftsskyldighet eller rätt att lämna uppgifter

Automatiska beslut:

Kredd använder sig av automatiserade beslut vid kreditbedömning av låneansökningar och beräkning av den sökandes betalningsförmåga. Utifrån interna modeller för att identifiera boende- och familjesituationen, eventuella betalningsanmärkningar, skulder och inkomster, beräknas tillgänglig likviditet hos den sökande samt hur mycket personen kan spara eller minimera månadskostnader genom att använda tjänsten. Beroende på betalningsförmågan, utöver krav om god lånepraxis, kommer ett automatiskt beslut att fattas om huruvida låneansökan kan godkännas eller inte.

Hvis kunden vill ansöka om lån hos en partner bank av Kredd, så kommer även banken att göra en separat kreditprövning av kunden.

Integritetsrättigheter

Som användare av Kredds produkter har kunden rättigheter avseende personuppgifter som vi har lagrat.

Transparens

Du har rätt att få den information vi har om dig. Begäran om åtkomst kan skickas till vårt dataskyddsombud på hei@kredd.it.

Kunden har rätt att få Kredds bekräftelse på om personuppgifter behandlas om den berörda personen. Du kan kräva tillgång till registrerade personuppgifter, ändamålen med behandlingen, berörda kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, lagringstid, i förekommande fall, de kriterier som används för att bestämma lagringstid

Rätten till insyn omfattar även antalet elektroniska inlägg samt tidpunkten för inlägget som Kredds anställda eller Kredds databehandlare har gjort på konton eller annat kundengagemang. Rätten till tillgång till elektroniska meddelanden är begränsad till en period om upp till tre månader efter meddelandet. Vid enskilda kunders speciella behov kan vi begränsa antalet Kredd-anställda som ska ha tillgång till, och insyn i, kundens personuppgifter. Om personuppgifterna inte har samlats in från kunden lämnas tillgänglig information om varifrån personuppgifterna kommer.

Rättelse

Du har rätt att få oss att uppdatera information om dig och rätta eventuella felaktiga uppgifter.

Borttagning

Du har rätt att få oss att radera uppgifter om dig som vi inte längre har anledning att behålla.

Dataportabilitet

Du har rätt att få tillgång till vissa av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Rättelse

Du har rätt att få oss att uppdatera information om dig och rätta eventuella felaktiga uppgifter.

Protest

Du har rätt att invända mot att vi inte längre använder information om dig där detta grundar sig på ett berättigat intresse, om inte vårt intresse av behandlingen väger tyngre än dina intressen:

 • Personuppgifterna är nödvändiga för att genomföra ett avtal du har med verksamheten.
 • Verksamheten är enligt lag skyldig att behandla dina personuppgifter.

Restriktioner

Du har rätt för oss att begränsa hur vi använder informationen om dig medan ett klagomål behandlas. Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla det genom administrationen av dina samtycken. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan kommer att bedömas från fall till fall. Observera att vi också kan behålla och använda din information vid behov för att uppfylla juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Personuppgiftsombud

Kredd har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att Kredds behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regelverk. Du kan kontakta Kredds dataskyddsombud på knut@kredd.it.

kontakt

Om du har frågor eller önskemål angående vår integritetspolicy kan du kontakta vår integritetsrepresentant på hei@kredd.it eller vår kundchatt på www.kredd.it. Om du har klagomål på databehandling i Kredd kan du kontakta det svenska datainspektionen.

Postadresse:

Kredd AS
Vollsveien 13B
1366 Lysaker